Sports Entertainment

Fresno Frenzy Arena Football
2913 Tulare Street
Fresno, CA 93702
Phone: (559) 486-2002
FAX: (559) 486-1222
Kristi Johnson, contact